Zagadnienia na egzamin z fizyki (IChiP oraz IŚ):

I. Fale. Zjawiska falowe

1. Rodzaje fal.
2. Podział fal.
3. Długość, częstość, okres i amplituda fali (definicje) – równanie fali.
4. Liczba falowa, częstość kołowa i faza fali.
5. Prędkość fali biegnącej.
6. Interferencja i dyfrakcja fal – warunki fizyczne i matematyczne wzmocnienia i osłabienia fal w zjawisku interferencji.
7. Fale stojące (węzły, strzałki – wyjaśnienie). Opis matematyczny fali stojącej. Zasada superpozycji.
8. Fale dźwiękowe – podział, równanie fali dźwiękowej.
9. Zjawisko Dopplera – opis fizyczny i matematyczny. Zastosowania.
10. Energia fal dźwiękowych.

II. Promieniotwórczość

1. Promieniowanie jonizujące – podział.
2. Budowa jądra atomowego.
3. Izotopy, Izobary, izotony.
4. Prawo rozpadu promieniotwórczego – stała rozpadu, czas połowicznego zaniku.
5. Aktywność promieniotwórcza – jednostki.
6. Wychwyt K.
7. Reakcje jądrowe.
8. Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią.
9. Liniowy współczynnik pochłaniania, liniowy współczynnik przekazywania energii.
10. Dawki promieniowania jonizującego. Równoważnik dawki pochłoniętej.
11. Promieniowanie tła.
12. Awarie reaktorów jądrowych.
13. Oddziaływanie promieniowania jonizującego z roztworami wodnymi.
14. Bezpośredni i pośredni efekt działania promieniowania. Skutki (nie)stochastyczne.

III. Spektroskopia Molekularna

1. Fale elektromagnetyczne (opis – długość fali, częstość, okres drgań – podział fal e-m).
2. Poziomy energetyczne (elektronowe, oscylacyjne i rotacyjne).
3. Absorpcja kwantu promieniowania elektromagnetycznego (reguły wyboru).
4. Widmo. Monochromator. Pryzmat.
5. Kontur pasma spektralnego i jego parametry.
6. Chromofory, auksochromy, efekt hipso/bato/hipo/hiper-hromowy.
7. Transmitancja, absorbancja. Prawo Lamberta-Beera (def., wzory, jednostki). Odstępstwa od prawa L-B. Addytywność absorbancji.
8. Rozpraszanie światła (Rayleigha, Ramana). Efekt stokesowski i anty-stokesowski.
9. Turbidymetria.
10. Luminescencja (def., rodzaje).
11. Schemat Jabłońskiego.
12. Fluorescencja (zależność natężenia światła fluorescencji), reguła Stokesa.
13. Zasada F-C, Reguła Kashy.
14. Znaczniki fluorescencyjne – def., przykłady.
15. Polaryzacja i anizotropia fluorescencji – wzory i wyjaśnienie.

IV. Termodynamika

1. Parametry stanu – def., podział.
2. Praca, ciepło i energia – def..
3. Zasada zachowania energii. Praca przy rozprężaniu gazu.
4. Energia wewnętrzna. I zasada termodynamiki.
5. Funkcja stanu. Pojemność cieplna (właściwa, molowa).
6. Entalpia. Reakcje endo/egzo-termiczne.
7. Prawo Hessa.
8. Entropia – def.. . Statystyczna interpretacja entropii.
9. II zasada termodynamiki.
10. Warunek samorzutności reakcji.
11. Energia swobodna Helmholza. Energia swobodna Gibbsa. Warunek samorzutności reakcji.

V. Ciecze i Gazy

1. Równanie ciągłości strumienia.
2. Prawo Bernoulliego – wzory, wyprowadzenie, zastosowanie.
3. Napięcie powierzchniowe – def., wzory, jednostki.
4. Związki powierzchniowo czynne.
5. Kąt zwilżania.
6. Zjawiska kapilarne.
7. Prawo Laplace’a – wzory, zastosowania.
8. Równanie gazu doskonałego. 1 mol. Prawo Henry’ego.
9. Stężenie molowe. Molalność.
10. Ciśnienie osmotyczne. Współczynnik van’t Hoffa. Współczynnik aktywności.
11. Siła jonowa roztworu.

VI. Podstawy Fizyki

1. WIELKOŚCI PODSTAWOWE I ICH JEDNOSTKI W UKŁADZIE SI.
2. JEDNOSTKI POCHODNE UKŁADU SI.
3. PRZEDROSTKI JEDNOSTEK.
4. Wektory. Działania na wektorach (Iloczyn skalarny, Iloczyn wektorowy).
5. NIEPEWNOŚĆ A BŁĄD POMIARU, NIEPEWNOŚĆ STANDARDOWA.
6. OCENA NIEPEWNOŚCI METODĄ TYPU A.
7. Dokładność pomiaru.
8. Fizyczna Interpretacja pochodnej i całki.
9. Prędkość w ruchu jednostajnie przyspieszonym.
10. Typy wiązań międzycząsteczkowych.
11. Wiązania jonowe.
12. Oddziaływanie między trwałym dipolem i jonem.
13. Oddziaływania między dipolami trwałymi i indukowanymi.
14. Przyciąganie.
15. Odpychanie.
16. Wiązania Van der Waalsa.
17. Wiązania wodorowe.
18. Niezwykła woda.


VII-VIII. Właściwości gazów

1. Równanie gazu doskonałego.
2. Prawo Henry’ego.
3. Stężenie roztworów.
4. Prawo Raoulta.
5. Ciśnienie osmotyczne.
6. Współczynnik aktywności.
7. Siła jonowa roztworu.

IX. Optyka

1. Interferencja i dyfrakcja światła.
2. Prawo odbicia i załamania światła.
3. Częstotliwość, długość fali i prędkość światła przy przejściu pomiędzy ośrodkami.
4. Doświadczenie Younga.
5. Warunki wzmocnienia i osłabienia światła w zjawisku interferencji (matematyczne i fizyczne).
6. Natężenie światła w obrazie interferencyjnym.
7. Dyfrakcja na pojedynczej szczelinie (położenie ciemnych prążków).
8. Natężenie światła w obrazie dyfrakcyjnym pojedynczej szczeliny. Opis jakościowy.
9. Dyfrakcja na otworze kołowym. Opis jakościowy.
10. Rozdzielczość. Kryterium Rayleigha.
11. Siatki dyfrakcyjne i ich parametry (dyspersja i zdolność rozdzielcza).
12. Dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego. Warunek Bragga.