Zagadnienia na egzamin z fizyki (IChiP oraz IŚ):

I. Fale. Zjawiska falowe

1. Rodzaje fal.
2. Podział fal.
3. Długość, częstość, okres i amplituda fali (definicje) – równanie fali.
4. Liczba falowa, częstość kołowa i faza fali.
5. Prędkość fali biegnącej.
6. Interferencja i dyfrakcja fal – warunki fizyczne i matematyczne wzmocnienia i osłabienia fal w zjawisku interferencji.
7. Fale stojące (węzły, strzałki – wyjaśnienie). Opis matematyczny fali stojącej. Zasada superpozycji.
8. Fale dźwiękowe – podział, równanie fali dźwiękowej.
9. Zjawisko Dopplera – opis fizyczny i matematyczny. Zastosowania.
10. Energia fal dźwiękowych.

II. Promieniotwórczość

1. Promieniowanie jonizujące – podział.
2. Budowa jądra atomowego.
3. Izotopy, Izobary, izotony.
4. Prawo rozpadu promieniotwórczego – stała rozpadu, czas połowicznego zaniku.
5. Aktywność promieniotwórcza – jednostki.
6. Wychwyt K.
7. Reakcje jądrowe.
8. Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią.
9. Liniowy współczynnik pochłaniania, liniowy współczynnik przekazywania energii.
10. Dawki promieniowania jonizującego. Równoważnik dawki pochłoniętej.
11. Promieniowanie tła.
12. Awarie reaktorów jądrowych.
13. Oddziaływanie promieniowania jonizującego z roztworami wodnymi.
14. Bezpośredni i pośredni efekt działania promieniowania. Skutki (nie)stochastyczne.

III. Spektroskopia Molekularna

1. Fale elektromagnetyczne (opis – długość fali, częstość, okres drgań – podział fal e-m).
2. Poziomy energetyczne (elektronowe, oscylacyjne i rotacyjne).
3. Absorpcja kwantu promieniowania elektromagnetycznego (reguły wyboru).
4. Widmo. Monochromator. Pryzmat.
5. Kontur pasma spektralnego i jego parametry.
6. Chromofory, auksochromy, efekt hipso/bato/hipo/hiper-hromowy.
7. Transmitancja, absorbancja. Prawo Lamberta-Beera (def., wzory, jednostki). Odstępstwa od prawa L-B. Addytywność absorbancji.
8. Rozpraszanie światła (Rayleigha, Ramana). Efekt stokesowski i anty-stokesowski.
9. Turbidymetria.
10. Luminescencja (def., rodzaje).
11. Schemat Jabłońskiego.
12. Fluorescencja (zależność natężenia światła fluorescencji), reguła Stokesa.
13. Zasada F-C, Reguła Kashy.
14. Znaczniki fluorescencyjne – def., przykłady.
15. Polaryzacja i anizotropia fluorescencji – wzory i wyjaśnienie.

IV. Termodynamika

1. Parametry stanu – def., podział.
2. Praca, ciepło i energia – def..
3. Zasada zachowania energii. Praca przy rozprężaniu gazu.
4. Energia wewnętrzna. I zasada termodynamiki.
5. Funkcja stanu. Pojemność cieplna (właściwa, molowa).
6. Entalpia. Reakcje endo/egzo-termiczne.
7. Prawo Hessa.
8. Entropia – def.. . Statystyczna interpretacja entropii.
9. II zasada termodynamiki.
10. Warunek samorzutności reakcji.
11. Energia swobodna Helmholza. Energia swobodna Gibbsa. Warunek samorzutności reakcji.

V. Ciecze i Gazy

1. Równanie ciągłości strumienia.
2. Prawo Bernoulliego – wzory, wyprowadzenie, zastosowanie.
3. Napięcie powierzchniowe – def., wzory, jednostki.
4. Związki powierzchniowo czynne.
5. Kąt zwilżania.
6. Zjawiska kapilarne.
7. Prawo Laplace’a – wzory, zastosowania.
8. Równanie gazu doskonałego. 1 mol. Prawo Henry’ego.
9. Stężenie molowe. Molalność.
10. Ciśnienie osmotyczne. Współczynnik van’t Hoffa. Współczynnik aktywności.
11. Siła jonowa roztworu.

V-VI. Właściwości gazów

1. Równanie gazu doskonałego.
2. Prawo Henry’ego.
3. Stężenie roztworów.
4. Prawo Raoulta.
5. Ciśnienie osmotyczne.
6. Współczynnik aktywności.
7. Siła jonowa roztworu.

VII. Podstawy Fizyki

1. WIELKOŚCI PODSTAWOWE I ICH JEDNOSTKI W UKŁADZIE SI.
2. JEDNOSTKI POCHODNE UKŁADU SI.
3. PRZEDROSTKI JEDNOSTEK.
4. Wektory. Działania na wektorach (Iloczyn skalarny, Iloczyn wektorowy).
5. NIEPEWNOŚĆ A BŁĄD POMIARU, NIEPEWNOŚĆ STANDARDOWA.
6. OCENA NIEPEWNOŚCI METODĄ TYPU A.
7. Dokładność pomiaru.
8. Fizyczna Interpretacja pochodnej i całki.
9. Prędkość w ruchu jednostajnie przyspieszonym.
10. Typy wiązań międzycząsteczkowych.
11. Wiązania jonowe.
12. Oddziaływanie między trwałym dipolem i jonem.
13. Oddziaływania między dipolami trwałymi i indukowanymi.
14. Przyciąganie.
15. Odpychanie.
16. Wiązania Van der Waalsa.
17. Wiązania wodorowe.
18. Niezwykła woda.


IX. Optyka

1. Interferencja i dyfrakcja światła.
2. Prawo odbicia i załamania światła.
3. Częstotliwość, długość fali i prędkość światła przy przejściu pomiędzy ośrodkami.
4. Doświadczenie Younga.
5. Warunki wzmocnienia i osłabienia światła w zjawisku interferencji (matematyczne i fizyczne).
6. Natężenie światła w obrazie interferencyjnym.
7. Dyfrakcja na pojedynczej szczelinie (położenie ciemnych prążków).
8. Natężenie światła w obrazie dyfrakcyjnym pojedynczej szczeliny. Opis jakościowy.
9. Dyfrakcja na otworze kołowym. Opis jakościowy.
10. Rozdzielczość. Kryterium Rayleigha.
11. Siatki dyfrakcyjne i ich parametry (dyspersja i zdolność rozdzielcza).
12. Dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego. Warunek Bragga.