Zagadnienia na egzamin z fizyki – aktualizacja 29-XII-2018r.:

Zagadnienia dla IChiP na rok 2018/2019:

I. Podstawy

1. Podstawowe oddziaływania w przyrodzie.
2. Jednostki układu SI.
3. Wektory.
4. Iloczyn skalarny i wektorowy.
5. Błąd względny, bezwzględny, rodzaje błędów.

II. Kinematyka

1. Pojęcia wstępne.
2. Ruch jednostajny prostoliniowy (def. prędkość, przyśpieszenie, prędkość chwilowa).
3. Prędkość i przyśpieszenie jako pochodne (wykresy zależności x(t), v(t) oraz a(t) w różnych przypadkach).
4. Ruch jednostajny po okręgu.

III. Dynamika

1. Masa.
2. Pęd.
3. Siła.
4. Zasady dynamiki Newtona.
5. Praca i energia.
6. Moc.
7. Zasada zachowania energii.
8. Zasada zachowania pędu.
9. Zderzenia doskonale sprężyste.
10. Dynamika punktu materialnego (moment siły, moment pędu, zasada zachowania momentu pędu).

IV. Grawitacja

1. Prawo powszechnego ciążenia.
2. Masa bezwładna i grawitacyjna.
3. Energia potencjalna i potencjał pola grawitacyjnego.
4. Ruch obrotowy.

V. Ruch drgający

1. Siła harmoniczna.
2. Drgania swobodne.
3. Wychylenie, prędkość i przyśpieszenie w ruchu harmonicznym.
4. Wahadło matematyczne.
5. Składanie drgań harmonicznych.

VI. Fale. Zjawiska falowe

1. Rodzaje fal.
2. Podział fal.
3. Długość, częstość, okres i amplituda fali (definicje) – równanie fali.
4. Liczba falowa, częstość kołowa i faza fali.
5. Prędkość fali biegnącej.
6. Interferencja i dyfrakcja fal – warunki fizyczne i matematyczne wzmocnienia i osłabienia fal w zjawisku interferencji.
7. Fale stojące (węzły, strzałki – wyjaśnienie). Opis matematyczny fali stojącej. Zasada superpozycji.
8. Fale dźwiękowe – podział, równanie fali dźwiękowej.
9. Zjawisko Dopplera – opis fizyczny i matematyczny. Zastosowania.
10. Energia fal dźwiękowych.

VII. Statyka i dynamika płynów

1. Ciśnienie i gęstość.
2. Pomiar ciśnienia.
3. Prawo Pascala i prawo Archimedes. 
4. Równanie Bernoulliego.
5. Lepkość.
6. Przepływ laminarny i burzliwy.
7. Liczba Reynoldsa.
8. Prawo Newtona.
9. Równanie Ostwalda i de Waele (prawo potęgowe).
10. Ciecze dylatacyjne i pseudoplastyczne.

VIII. Kinetyczna teoria gazów oraz Termodynamika

1. Temperatura. Równanie stanu gazu doskonałego. 
2. Ekwipartycja energii.
3. Sposoby przekazywania ciepła.
4. Zasady termodynamiki.
5. Pojemność cieplna oraz ciepło właściwe.
6. Ciepło przemiany fazowej.
7. Sprawność η silnika cieplnego.
8. Entropia.
9. Statystyczna interpretacja entropii.

IX. Elektrostatyka

1. Kwantyzacja ładunku,  zasada zachowania ładunku.
2. Sposoby elektryzowania ciał.
3. Prawo Coulomba.
4. Natężenie pola elektrycznego.
5. Strumień φ pola elektrycznego.
6. Prawo Gaussa.
7. Potencjał elektryczny. Powierzchnię ekwipotencjalna.
8. Kondensatory, sposoby łączenia.
9. Pojemnością elektryczną. 

X. Prąd elektryczny

1. Natężenie prądu. Gęstość prądu.
2. Prawo Ohma.
3. Siła elektromotoryczna.
4. Prawa Kirchhoffa.
5. Prąd elektryczny w elektrolitach (Pierwsze i drugie prawo Faradaya).

XI. Magnetyzm

1. Siła Lorentza.
2. Właściwości magnetyczne materiałów.
3. Linie pola magnetycznego. 
4. Prawo Coulomba dla magnetyzmu.
5. Działanie pola magnetycznego na przewodnik z prądem.
6. Moment dipolowy elektronu.
7. Pole magnetyczne przewodników z prądem. 
8. Cewka.
9. Oddziaływanie równoległych przewodników z prądem. 
10. Zjawisko indukcji elektromagnetycznej.
11. Reguła Lenza.
12. Indukcyjność własna.

XII. Fale elektromagnetyczne

1. Def. fali e-m.
2. Podział i charakterystyka poszczególnych zakresów.

XIII. Optyka geometryczna i falowa

1. Współczynniki załamania światła.
2. Prawo odbicia i prawo załamania światła.
3. Soczewki.
4. Równania soczewkowe.
5. Obrazy w soczewkach skupiających i rozpraszających.
6. Zasada Huygensa.
7. Interferencja. Warunek na maksimum i minimum.
8. Interferencja na cienkich warstwach.
9. Siatka dyfrakcyjna.
10. Dyfrakcja.
11. Oddziaływanie promieniowania X z materią. Podejście Braggów.
12. Polaryzacja. Prawo Malusa. Sposoby polaryzacja światła.

XIV. Spektroskopia Molekularna

1. Fale elektromagnetyczne (opis – długość fali, częstość, okres drgań – podział fal e-m).
2. Poziomy energetyczne (elektronowe, oscylacyjne i rotacyjne).
3. Absorpcja kwantu promieniowania elektromagnetycznego (reguły wyboru).
4. Widmo. Monochromator. Pryzmat.
5. Kontur pasma spektralnego i jego parametry.
6. Chromofory, auksochromy, efekt hipso/bato/hipo/hiper-hromowy.
7. Transmitancja, absorbancja. Prawo Lamberta-Beera (def., wzory, jednostki). Odstępstwa od prawa L-B. Addytywność absorbancji.
8. Rozpraszanie światła (Rayleigha, Ramana). Efekt stokesowski i anty-stokesowski.
9. Turbidymetria.
10. Luminescencja (def., rodzaje).
11. Schemat Jabłońskiego.
12. Fluorescencja (zależność natężenia światła fluorescencji), reguła Stokesa.
13. Zasada F-C, Reguła Kashy.
14. Znaczniki fluorescencyjne – def., przykłady.
15. Polaryzacja i anizotropia fluorescencji – wzory i wyjaśnienie.
16. Typy wiązań międzycząsteczkowych.
17. Wiązania jonowe.
18. Oddziaływanie między trwałym dipolem i jonem.
19. Oddziaływania między dipolami trwałymi i indukowanymi.
20. Przyciąganie.
21. Odpychanie.
22. Wiązania Van der Waalsa.
23. Wiązania wodorowe.
24. Niezwykła woda.

XV. Światło a Fizyka Kwantowa

1. Promieniowanie termiczne.
2. Ciało doskonale czarne.
3. Prawo Kirchhoffa. Prawa Stefana-Boltzmanna.
4. Moc promieniowania.
5. Teoria Plancka promieniowania ciała doskonale czarnego. 
6. Kwanty.
7. Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne.
8. Praca wyjścia.
9. Dualizm korpuskularno-falowy.
10. Efekt Comptona.
11. Modelem jądrowym Rutherford.
12. Kwantowy model budowy atomu.
13. Postulaty Bohra.
14. Stany energetyczne i widmo atomowe wodoru. 

XVI. Fale i cząstki

1. Fale Materii.
2. Elementy Mechaniki Kwantowej. Funkcja falowa.
3. Zasada nieoznaczoności.
4. Orbitalny moment pędu.
5. Spin elektronu.

XVII. Fizyka Jądrowa

1. Oddziaływanie nukleon-nukleon. 
2. Defekt masy. 
3. Rozpady jądrowe (alfa, beta i gamma).
4. Prawo rozpadu nuklidów.

XVIII. Fizyka Materii Skondensowanej

1. Cechy charakterystyczne miękkiej materii.
2. Faza nematyczna.
3. Perkolacja.
4. Koloid. Oddziaływania cząstek koloidalnych.
5. Zole.
6. Żele.
7. Piana.
8. Emulsje. Makroemulsje. Koloidy w żywności.
9. Fizyka substancji amfifilowych.


Zagadnienia dla Transport (stacjonarny/niestacjonarny) na rok 2018/2019:

I. Podstawy

1. Podstawowe oddziaływania w przyrodzie.
2. Jednostki układu SI.
3. Wektory.
4. Iloczyn skalarny i wektorowy.
5. Błąd względny, bezwzględny, rodzaje błędów.

II. Kinematyka

1. Pojęcia wstępne.
2. Ruch jednostajny prostoliniowy (def. prędkość, przyśpieszenie, prędkość chwilowa).
3. Prędkość i przyśpieszenie jako pochodne (wykresy zależności x(t), v(t) oraz a(t) w różnych przypadkach).
4. Ruch jednostajny po okręgu.

III. Dynamika

1. Masa.
2. Pęd.
3. Siła.
4. Zasady dynamiki Newtona.
5. Praca i energia.
6. Moc.
7. Zasada zachowania energii.
8. Zasada zachowania pędu.
9. Zderzenia doskonale sprężyste.
10. Dynamika punktu materialnego (moment siły, moment pędu, zasada zachowania momentu pędu).

IV. Grawitacja

1. Prawo powszechnego ciążenia.
2. Masa bezwładna i grawitacyjna.
3. Energia potencjalna i potencjał pola grawitacyjnego.
4. Ruch obrotowy.

V. Ruch drgający

1. Siła harmoniczna.
2. Drgania swobodne.
3. Wychylenie, prędkość i przyśpieszenie w ruchu harmonicznym.
4. Wahadło matematyczne.
5. Składanie drgań harmonicznych.

VI. Fale. Zjawiska falowe

1. Rodzaje fal.
2. Podział fal.
3. Długość, częstość, okres i amplituda fali (definicje) – równanie fali.
4. Liczba falowa, częstość kołowa i faza fali.
5. Prędkość fali biegnącej.
6. Interferencja i dyfrakcja fal – warunki fizyczne i matematyczne wzmocnienia i osłabienia fal w zjawisku interferencji.
7. Fale stojące (węzły, strzałki – wyjaśnienie). Opis matematyczny fali stojącej. Zasada superpozycji.
8. Fale dźwiękowe – podział, równanie fali dźwiękowej.
9. Zjawisko Dopplera – opis fizyczny i matematyczny. Zastosowania.
10. Energia fal dźwiękowych.

VII. Statyka i dynamika płynów

1. Ciśnienie i gęstość.
2. Pomiar ciśnienia.
3. Prawo Pascala i prawo Archimedes. 
4. Równanie Bernoulliego.
5. Lepkość.
6. Przepływ laminarny i burzliwy.
7. Liczba Reynoldsa.
8. Prawo Newtona.
9. Równanie Ostwalda i de Waele (prawo potęgowe).
10. Ciecze dylatacyjne i pseudoplastyczne.

VIII. Kinetyczna teoria gazów oraz Termodynamika

1. Temperatura. Równanie stanu gazu doskonałego. 
2. Ekwipartycja energii.
3. Sposoby przekazywania ciepła.
4. Zasady termodynamiki.
5. Pojemność cieplna oraz ciepło właściwe.
6. Ciepło przemiany fazowej.
7. Sprawność η silnika cieplnego.
8. Entropia.
9. Statystyczna interpretacja entropii.

IX. Elektrostatyka

1. Kwantyzacja ładunku,  zasada zachowania ładunku.
2. Sposoby elektryzowania ciał.
3. Prawo Coulomba.
4. Natężenie pola elektrycznego.
5. Strumień φ pola elektrycznego.
6. Prawo Gaussa.
7. Potencjał elektryczny. Powierzchnię ekwipotencjalna.
8. Kondensatory, sposoby łączenia.
9. Pojemnością elektryczną. 

X. Prąd elektryczny

1. Natężenie prądu. Gęstość prądu.
2. Prawo Ohma.
3. Siła elektromotoryczna.
4. Prawa Kirchhoffa.
5. Prąd elektryczny w elektrolitach (Pierwsze i drugie prawo Faradaya).

XI. Magnetyzm

1. Siła Lorentza.
2. Właściwości magnetyczne materiałów.
3. Linie pola magnetycznego. 
4. Prawo Coulomba dla magnetyzmu.
5. Działanie pola magnetycznego na przewodnik z prądem.
6. Moment dipolowy elektronu.
7. Pole magnetyczne przewodników z prądem. 
8. Cewka.
9. Oddziaływanie równoległych przewodników z prądem. 
10. Zjawisko indukcji elektromagnetycznej.
11. Reguła Lenza.
12. Indukcyjność własna.

XII. Fale elektromagnetyczne

1. Def. fali e-m.
2. Podział i charakterystyka poszczególnych zakresów.

XIII. Optyka geometryczna i falowa

1. Współczynniki załamania światła.
2. Prawo odbicia i prawo załamania światła.
3. Soczewki.
4. Równania soczewkowe.
5. Obrazy w soczewkach skupiających i rozpraszających.
6. Zasada Huygensa.
7. Interferencja. Warunek na maksimum i minimum.
8. Interferencja na cienkich warstwach.
9. Siatka dyfrakcyjna.
10. Dyfrakcja.
11. Oddziaływanie promieniowania X z materią. Podejście Braggów.
12. Polaryzacja. Prawo Malusa. Sposoby polaryzacja światła.

XIV. Spektroskopia Molekularna

1. Fale elektromagnetyczne (opis – długość fali, częstość, okres drgań – podział fal e-m).
2. Poziomy energetyczne (elektronowe, oscylacyjne i rotacyjne).
3. Absorpcja kwantu promieniowania elektromagnetycznego (reguły wyboru).
4. Widmo. Monochromator. Pryzmat.
5. Kontur pasma spektralnego i jego parametry.
6. Chromofory, auksochromy, efekt hipso/bato/hipo/hiper-hromowy.
7. Transmitancja, absorbancja. Prawo Lamberta-Beera (def., wzory, jednostki). Odstępstwa od prawa L-B. Addytywność absorbancji.
8. Luminescencja (def., rodzaje).
9. Schemat Jabłońskiego.
10. Fluorescencja (zależność natężenia światła fluorescencji), reguła Stokesa.

XV. Światło a Fizyka Kwantowa

1. Promieniowanie termiczne.
2. Ciało doskonale czarne.
3. Prawo Kirchhoffa. Prawa Stefana-Boltzmanna.
4. Moc promieniowania.
5. Teoria Plancka promieniowania ciała doskonale czarnego. 
6. Kwanty.
7. Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne.
8. Praca wyjścia.
9. Dualizm korpuskularno-falowy.
10. Efekt Comptona.
11. Modelem jądrowym Rutherford.
12. Kwantowy model budowy atomu.
13. Postulaty Bohra.
14. Stany energetyczne i widmo atomowe wodoru. 

XVI. Fale i cząstki

1. Fale Materii.
2. Elementy Mechaniki Kwantowej. Funkcja falowa.
3. Zasada nieoznaczoności.
4. Orbitalny moment pędu.
5. Spin elektronu.

XVII. Fizyka Jądrowa

1. Oddziaływanie nukleon-nukleon. 
2. Defekt masy. 
3. Rozpady jądrowe (alfa, beta i gamma).
4. Prawo rozpadu nuklidów.


Zagadnienia dla IRiL na rok 2018/2019:

I. Podstawy

1. Podstawowe oddziaływania w przyrodzie.
2. Jednostki układu SI.
3. Wektory.
4. Iloczyn skalarny i wektorowy.
5. Błąd względny, bezwzględny, rodzaje błędów.

II. Kinematyka

1. Pojęcia wstępne.
2. Ruch jednostajny prostoliniowy (def. prędkość, przyśpieszenie, prędkość chwilowa).
3. Prędkość i przyśpieszenie jako pochodne (wykresy zależności x(t), v(t) oraz a(t) w różnych przypadkach).
4. Ruch jednostajny po okręgu.

III. Dynamika

1. Masa.
2. Pęd.
3. Siła.
4. Zasady dynamiki Newtona.
5. Praca i energia.
6. Moc.
7. Zasada zachowania energii.
8. Zasada zachowania pędu.
9. Zderzenia doskonale sprężyste.
10. Dynamika punktu materialnego (moment siły, moment pędu, zasada zachowania momentu pędu).

IV. Grawitacja

1. Prawo powszechnego ciążenia.
2. Masa bezwładna i grawitacyjna.
3. Energia potencjalna i potencjał pola grawitacyjnego.
4. Ruch obrotowy.

V. Ruch drgający

1. Siła harmoniczna.
2. Drgania swobodne.
3. Wychylenie, prędkość i przyśpieszenie w ruchu harmonicznym.
4. Wahadło matematyczne.
5. Składanie drgań harmonicznych.

VI. Fale. Zjawiska falowe

1. Rodzaje fal.
2. Podział fal.
3. Długość, częstość, okres i amplituda fali (definicje) – równanie fali.
4. Liczba falowa, częstość kołowa i faza fali.
5. Prędkość fali biegnącej.
6. Interferencja i dyfrakcja fal – warunki fizyczne i matematyczne wzmocnienia i osłabienia fal w zjawisku interferencji.
7. Fale stojące (węzły, strzałki – wyjaśnienie). Opis matematyczny fali stojącej. Zasada superpozycji.
8. Fale dźwiękowe – podział, równanie fali dźwiękowej.
9. Zjawisko Dopplera – opis fizyczny i matematyczny. Zastosowania.
10. Energia fal dźwiękowych.

VII. Statyka i dynamika płynów

1. Ciśnienie i gęstość.
2. Pomiar ciśnienia.
3. Prawo Pascala i prawo Archimedes. 
4. Równanie Bernoulliego.
5. Lepkość.
6. Przepływ laminarny i burzliwy.
7. Liczba Reynoldsa.
8. Prawo Newtona.
9. Równanie Ostwalda i de Waele (prawo potęgowe).
10. Ciecze dylatacyjne i pseudoplastyczne.

VIII. Kinetyczna teoria gazów oraz Termodynamika

1. Temperatura. Równanie stanu gazu doskonałego. 
2. Ekwipartycja energii.
3. Sposoby przekazywania ciepła.
4. Zasady termodynamiki.
5. Pojemność cieplna oraz ciepło właściwe.
6. Ciepło przemiany fazowej.
7. Sprawność η silnika cieplnego.
8. Entropia.
9. Statystyczna interpretacja entropii.

IX. Elektrostatyka

1. Kwantyzacja ładunku,  zasada zachowania ładunku.
2. Sposoby elektryzowania ciał.
3. Prawo Coulomba.
4. Natężenie pola elektrycznego.
5. Strumień φ pola elektrycznego.
6. Prawo Gaussa.
7. Potencjał elektryczny. Powierzchnię ekwipotencjalna.
8. Kondensatory, sposoby łączenia.
9. Pojemnością elektryczną. 

X. Prąd elektryczny

1. Natężenie prądu. Gęstość prądu.
2. Prawo Ohma.
3. Siła elektromotoryczna.
4. Prawa Kirchhoffa.
5. Prąd elektryczny w elektrolitach (Pierwsze i drugie prawo Faradaya).

XI. Magnetyzm

1. Siła Lorentza.
2. Właściwości magnetyczne materiałów.
3. Linie pola magnetycznego. 
4. Prawo Coulomba dla magnetyzmu.
5. Działanie pola magnetycznego na przewodnik z prądem.
6. Moment dipolowy elektronu.
7. Pole magnetyczne przewodników z prądem. 
8. Cewka.
9. Oddziaływanie równoległych przewodników z prądem. 
10. Zjawisko indukcji elektromagnetycznej.
11. Reguła Lenza.
12. Indukcyjność własna.

XII. Fale elektromagnetyczne

1. Def. fali e-m.
2. Podział i charakterystyka poszczególnych zakresów.

XIII. Optyka geometryczna i falowa

1. Współczynniki załamania światła.
2. Prawo odbicia i prawo załamania światła.
3. Soczewki.
4. Równania soczewkowe.
5. Obrazy w soczewkach skupiających i rozpraszających.
6. Zasada Huygensa.
7. Interferencja. Warunek na maksimum i minimum.
8. Interferencja na cienkich warstwach.
9. Siatka dyfrakcyjna.
10. Dyfrakcja.
11. Oddziaływanie promieniowania X z materią. Podejście Braggów.
12. Polaryzacja. Prawo Malusa. Sposoby polaryzacja światła.


Zagadnienia UZUPEŁNIAJĄCE:

I. Promieniotwórczość

1. Promieniowanie jonizujące – podział.
2. Budowa jądra atomowego.
3. Izotopy, Izobary, izotony.
4. Prawo rozpadu promieniotwórczego – stała rozpadu, czas połowicznego zaniku.
5. Aktywność promieniotwórcza – jednostki.
6. Wychwyt K.
7. Reakcje jądrowe.
8. Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią.
9. Liniowy współczynnik pochłaniania, liniowy współczynnik przekazywania energii.
10. Dawki promieniowania jonizującego. Równoważnik dawki pochłoniętej.
11. Promieniowanie tła.
12. Awarie reaktorów jądrowych.
13. Oddziaływanie promieniowania jonizującego z roztworami wodnymi.
14. Bezpośredni i pośredni efekt działania promieniowania. Skutki (nie)stochastyczne.

IV. Termodynamika

1. Parametry stanu – def., podział.
2. Praca, ciepło i energia – def..
3. Zasada zachowania energii. Praca przy rozprężaniu gazu.
4. Energia wewnętrzna. I zasada termodynamiki.
5. Funkcja stanu. Pojemność cieplna (właściwa, molowa).
6. Entalpia. Reakcje endo/egzo-termiczne.
7. Prawo Hessa.
8. Entropia – def.. . Statystyczna interpretacja entropii.
9. II zasada termodynamiki.
10. Warunek samorzutności reakcji.
11. Energia swobodna Helmholza. Energia swobodna Gibbsa. Warunek samorzutności reakcji.

V. Ciecze i Gazy

1. Równanie ciągłości strumienia.
2. Prawo Bernoulliego – wzory, wyprowadzenie, zastosowanie.
3. Napięcie powierzchniowe – def., wzory, jednostki.
4. Związki powierzchniowo czynne.
5. Kąt zwilżania.
6. Zjawiska kapilarne.
7. Prawo Laplace’a – wzory, zastosowania.
8. Równanie gazu doskonałego. 1 mol. Prawo Henry’ego.
9. Stężenie molowe. Molalność.
10. Ciśnienie osmotyczne. Współczynnik van’t Hoffa. Współczynnik aktywności.
11. Siła jonowa roztworu.

VI. Podstawy Fizyki

1. WIELKOŚCI PODSTAWOWE I ICH JEDNOSTKI W UKŁADZIE SI.
2. JEDNOSTKI POCHODNE UKŁADU SI.
3. PRZEDROSTKI JEDNOSTEK.
4. Wektory. Działania na wektorach (Iloczyn skalarny, Iloczyn wektorowy).
5. NIEPEWNOŚĆ A BŁĄD POMIARU, NIEPEWNOŚĆ STANDARDOWA.
6. OCENA NIEPEWNOŚCI METODĄ TYPU A.
7. Dokładność pomiaru.
8. Fizyczna Interpretacja pochodnej i całki.
9. Prędkość w ruchu jednostajnie przyspieszonym.
10. Typy wiązań międzycząsteczkowych.
11. Wiązania jonowe.
12. Oddziaływanie między trwałym dipolem i jonem.
13. Oddziaływania między dipolami trwałymi i indukowanymi.
14. Przyciąganie.
15. Odpychanie.
16. Wiązania Van der Waalsa.
17. Wiązania wodorowe.
18. Niezwykła woda.

VII-VIII. Właściwości gazów

1. Równanie gazu doskonałego.
2. Prawo Henry’ego.
3. Stężenie roztworów.
4. Prawo Raoulta.
5. Ciśnienie osmotyczne.
6. Współczynnik aktywności.
7. Siła jonowa roztworu.

IX. Optyka

1. Interferencja i dyfrakcja światła.
2. Prawo odbicia i załamania światła.
3. Częstotliwość, długość fali i prędkość światła przy przejściu pomiędzy ośrodkami.
4. Doświadczenie Younga.
5. Warunki wzmocnienia i osłabienia światła w zjawisku interferencji (matematyczne i fizyczne).
6. Natężenie światła w obrazie interferencyjnym.
7. Dyfrakcja na pojedynczej szczelinie (położenie ciemnych prążków).
8. Natężenie światła w obrazie dyfrakcyjnym pojedynczej szczeliny. Opis jakościowy.
9. Dyfrakcja na otworze kołowym. Opis jakościowy.
10. Rozdzielczość. Kryterium Rayleigha.
11. Siatki dyfrakcyjne i ich parametry (dyspersja i zdolność rozdzielcza).
12. Dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego. Warunek Bragga.